تظاهراتی که توسط بهترین اهداکنندگان ترامپ تأمین مالی شد و پیش از قیام پایتخت آمریکا بود: گزارش