تعداد کل موارد ویروس کرونا در برزیل 8 میلیون مورد است: وزارت بهداشت