تقلب ترامپ ادعای شکاف جمهوری خواهان در تگزاس و سایر ایالت های سرخ را دارد