تلفات فرانسه در COVID-19 به تقریبا 70،000 نفر رسید