تنظیم کننده اتحادیه اروپا درخواست تأیید واکسن COVID-19 را از آکسفورد دریافت می کند