تنظیم کننده داروی مجارستان واکسن Sputnik V COVID-19: وب سایت را تأیید کرده است