تنیس: موارد COVID در پروازهای بازیکنان استرالیا آزاد را به صورت تجمعی ترک می کند