تهیه واکسن علیه COVID-19 به انگلستان برای رسیدن به هدف کافی است: وزیر