توزیع فرانسه واکسن COVID-19 با تمرکز بر سالمندان ، بوروکراسی کاهش یافت