توزیع 35.9 میلیون دوز واکسن COVID-19 که 16.5 میلیون تزریق کرده است: CDC آمریکا