توضیح: آیا شرکت های رسانه های اجتماعی می توانند ترامپ را متهم کنند؟ آره