تیم بایدن برنامه هایی از قبیل روی کار آمدن ، روند استیضاح ترامپ را تعیین می کند