تیم NBA به لطف سگهایی که “بوی کوید می دهند” درهای خود را به روی هواداران باز می کند