ثبت مرگ روزانه COVID-19 در آلمان باعث تحریک طرح مرکل برای “مگا قفل” می شود