جاده ها خیلی پر سر و صدا هستند که پرندگان فکر نمی کنند ، جیرجیرها جفت نمی شوند