جانسون انگلیس مخالف تحقیقات COVID-19 است زیرا بیمارستان ها به منطقه جنگی شباهت دارند