جای تعجب نیست ، زیرا رئیس جمهور سوریه اسد برای دوره چهارم دوباره انتخاب شد