جستجوی حیوانات خانگی همه گیر مسئول افزایش سرقت سگ در انگلیس است