جشنواره فیلم سوئد به مدت یک هفته یک پرستار سینمای جزیره ای جداگانه را ارائه می دهد