جمهوریخواهان از زمان حمله به کاپیتول با واکنش روزافزون شرکت ها روبرو هستند