جمهوری خواهان از مخالفت عمیق با روند سنا ترامپ خبر می دهند