جمهوری خواهان از مقاومت عمیق در برابر روند استیضاح ترامپ خبر می دهند