جنگل زدایی در آمازون برزیل برای دومین ماه در حال کاهش است و همچنان بالا است