جوانان در مرکز آزمایش COVID-19 در یکی از دهکده های هلند شورش می کنند