حامیان جمهوری خواه QAnon قبل از رأی دادن درباره اظهارات ، توطئه را کنار می گذارد