حراج های فرانسه سوغاتی های نازی ها را از فروش خارج می کند