حق امتیاز بلژیک پس از یک مورد مثبت COVID-19 قرنطینه شد