حملات در کابل ، مخالف شدید داعش را به دید آمریکا باز می گرداند