خانه آمریکایی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای دومین بار از زمان محاصره پایتخت ، تحت تأثیر رئیس جمهور قرار گرفت