خانواده بمب گذار لاکربی درخواست تجدیدنظر پس از مرگ خود را در مورد حکم وی از دست دادند