خوانندگان اپرا به بیماران COVID-19 انگلیس کمک می کنند تا تنفس راحت تری داشته باشند