دادگاه بین المللی کیفری در حال پاک کردن راه بررسی جرایم جنگی از اقدامات اسرائیل است