دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده دو روز پس از تعلیق قانون سقط جنین تگزاس ، آن را بازگرداند