دادگاه تجدیدنظر به ایالات متحده اجازه می دهد تا کودکان را به تنهایی به مرز براند