دادگاه عالی آمریكا اعدام مردان مجرم با COVID-19 را مجاز می داند