دانشجویان بین المللی کمپینی را برای بازگشت به استرالیا در میان بسته شدن مرزها آغاز می کنند