دانشمندان آکسفورد نسخه های واکسن COVID-19 را برای مقابله با انواع نوظهور تهیه می کنند: گزارش