دانمارک برای متوقف ساختن تولید راسو تحت COVID-19 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد