دانمارک 256 مورد از نوع واگیردارتر COVID-19 را ثبت کرد