درآمد سیتی گروپ Q4 با کاهش 7 درصدی ، درآمد با کاهش 10 درصدی