در تعدادی از گزارش ها ، بایدن به چین در مورد توسعه طلبی هشدار داد