در حالی که انگلیس دوباره با حمله به COVID-19 روبرو شد ، بوریس جانسون مورد انتقاد قرار گرفت