در حالی که دموکرات ها برای COVID-19 تلاش می کنند ، بایدن با جمهوری خواهان دیدار خواهد کرد