در حالی که سازمان جهانی بهداشت با سویه های جدید ویروس مبارزه می کند ، شمار کشته شدگان در حال نزدیک شدن به 2 میلیون نفر است