در حال حاضر قفل شده ، هلندی ها اقدامات COVID-19 را افزایش می دهند