در سخنرانی خداحافظی ، ترامپ بدون اشاره به بایدن ، برای دولت بعدی دعا کرد