در میان تنش ها ، دانشجویان چینی از امتناع ویزا در آمریکا متاثر شده اند