در ویدئویی خداحافظی ، ملانیا ترامپ می گوید پرشور باشید ، اما خشن نباشید