در پی انفجار گاز ساختمان مسکونی در روسیه ، سه نفر کشته شدند