در پی دستگیری ناوالنی ، اتحادیه اروپا درباره تحریم های روسیه بحث خواهد کرد